PDF A-Z:    0-9   A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z   
 

SKUPNI SPORAZUM O POGOJIH IN NAčINIH UPORABE VAROVANIH DEL IZ ... - IPF


 
... Document/File: skupni-sporazum-o-pogojih-in-na269inih-uporabe-varovanih-del-iz-ipf.pdf, filesize: n/a. Filetype: pdf. Filename:
File source: docarchive.org


 
 

Related Files:

PRAVILNIK O USLOVIMA , NAčINU I POSTUPKU UPISA I BRISANJA IZ REGISTRA ...

PRAVILNIK O USLOVIMA , NAčINU I POSTUPKU UPISA I BRISANJA IZ REGISTRA ...

... 14 PRO 2001 ... SUD KOMORE O BRISANJU LICENCE IZ SATVA 1 OVOG čLANA ODLUčUJE. RJEENJEM. ČLAN 14. MJERILA I KRITERIJUMI ZA DODJELU LICENCE IZ PRAKSE UTVRDIĆE . ...
  •   Filetype: PDF.     Date Shared: 1970-01-01
ODLUKA O NAčINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA

ODLUKA O NAčINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA

... O NAčINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA NAKNADU U SLUčAJU TEKE POVREDE NA RADU ZAPOSLENOG, TEKE BOLESTI I INVALIDNOSTI ZAPOSLENOG ILI čLANA NJEGOVE UE ... ...
  •   Filetype: PDF.     Date Shared: 2014-05-22
IZčRPNE INFORMACIJE O PRAVICAH DELNIčARJEV IZ PRVEGA ... - UNION HOTELS

IZčRPNE INFORMACIJE O PRAVICAH DELNIčARJEV IZ PRVEGA ... - UNION HOTELS

... DRUBE, čE SO POTREBNI ZA PRESOJO TOčK DNEVNEGA REDA. NA VPRAANJA DELNIčARJEV Z ISTO VSEBINO LAHKO DA PODATKE V SKUPNEM ODGOVORU. PRAVICA DO OBVEčENOSTI ... ...
  •   Filetype: PDF.     Date Shared: 2014-07-01
OPROSTITEV PLAčILA DAVKA NA DIVIDENDE NA TA NAčIN JE ... - IZVOZNO OKNO

OPROSTITEV PLAčILA DAVKA NA DIVIDENDE NA TA NAčIN JE ... - IZVOZNO OKNO

... OPROSTITEV PLAčILA DAVKA NA DIVIDENDE. NA TA NAčIN JE RAZIRJENO PODROčJE EU DIREKTIVE O GOSPODARSKI DRUBI NA DRAVE čLANICE EU IN. VICO K E OBSTOJEčIM, ... ...
  •   Filetype: PDF.     Date Shared: 2014-06-02
PRAVILNIK O UVJETIMA, ROKOVIMA I NAčINU STJECANJA POTREBNOG STRUčNOG ...

PRAVILNIK O UVJETIMA, ROKOVIMA I NAčINU STJECANJA POTREBNOG STRUčNOG ...

... PRAVILNIK O UVJETIMA, ROKOVIMA I NAčINU STJECANJA POTREBNOG STRUčNOG OBRAZOVANJA I OBNOVE ZNANJA O PRIMJENI MJERA ZATITE OD IONIZIRAJUĆEG ZRAčENJA. NN 30/08 ... ...
  •   Filetype: PDF.     Date Shared: 2014-05-31
NA PODLAGI DOLOčB ZAKONA O TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV IN DOLOčIL

NA PODLAGI DOLOčB ZAKONA O TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV IN DOLOčIL

... 31 DEC 2004 ... NA PODLAGI DOLOčB ZAKONA O TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV IN DOLOčIL PRAVIL LJUBLJANSKE BORZE D. D., LJUBLJANA, DRUBA NFD HOLDING, FINANčNA . ...
  •   Filetype: PDF.     Date Shared: 2014-05-21
NA PODLAGI 3. TOčKE 41. čLENA ZAKONA O LOKALNIH VOLITVAH (UR.LIST RS ...

NA PODLAGI 3. TOčKE 41. čLENA ZAKONA O LOKALNIH VOLITVAH (UR.LIST RS ...

... 23 JUL 2014 ... NA PODLAGI 3. TOčKE 41. čLENA ZAKONA O LOKALNIH VOLITVAH (UR.LIST RS, T. 94/07 - ZLV- UPB3,. 45/08 IN 83/12), 18. čLENA ZAKONA O EVIDENCI VOLILNE . ...
  •   Filetype: PDF.     Date Shared: 1970-01-01
NA TEMELJU čLANKA 22. STAVAK 2. I čLANKA 48. TOčKA 7. ZAKONA O ...

NA TEMELJU čLANKA 22. STAVAK 2. I čLANKA 48. TOčKA 7. ZAKONA O ...

... KOVAčEVIĆ, DIPL. IUR., čLANICA I ZORISLAV HAM, DIPL. IUR., čLAN, NA TEMELJU PRIHVAĆENIH PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA ZASTUPNIKA NACIONALNE MANJINE U HRVATSKI SABOR, ... ...
  •   Filetype: PDF.     Date Shared: 1970-01-01
POTRDILO O PREJEMU SREDSTEV IZ OBčINSKEGA PRORAčUNA

POTRDILO O PREJEMU SREDSTEV IZ OBčINSKEGA PRORAčUNA

... PRILOGA 9: OBRAZEC K4 - POTRDILO O PREJEMU SREDSTEV IZ OBčINSKEGA PRORAčUNA. NOSILEC KMET. GOSPODARSTVA. PRIIMEK IN IME/NAZIV: (1). NASLOV: (1). TEL.: (1). KMG ... ...
  •   Filetype: PDF.     Date Shared: 1970-01-01
SPORAZUM O SODELOVANJU NA PODROčJU PATENTOV MED VLADO ...

SPORAZUM O SODELOVANJU NA PODROčJU PATENTOV MED VLADO ...

... MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN EVROPSKO PATENTNO ORGANIZACIJO. (SPORAZUM O SODELOVANJU). VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE. (V NADALJNJEM BESEDILU ... ...
  •   Filetype: PDF.     Date Shared: 1970-01-01